HomeOver Het KompasMissie en visie

Missie en visie

Onze missie

Op Het Kompas willen wij de kinderen inspireren vanuit de christelijke waarden, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Wij willen hen krachtige mensen laten worden die eigenaar zijn van hun ontwikkeling, passend bij de mogelijkheden en talenten die zij bezitten. Mensen die verantwoordelijk en respectvol omgaan met anderen en hun omgeving. Het christelijke karakter is zichtbaar in de dialoog over geloof en de respectvolle manier van omgaan met elkaar.

Onze visie

Het onderwijs op Het Kompas biedt mogelijkheden om geactiveerd, samenwerkend te leren en om vaardigheden te ontwikkelen.

Hiervoor richten wij een betekenisvolle leeromgeving in, waarbinnen de leerlingen ontdekkend en onderzoekend leren.

Om doorgaande lijnen te bewaken en onderwijs op maat te creëren, volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling en coachen wij hen om eigenaar te kunnen worden van hun leerproces.

Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en omgeving, om de optimale ontwikkeling en successen van de leerling te bewerkstelligen.

Onze visie op kleuteronderwijs

In ons kleuteronderwijs gaan we uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en belevingswereld van de leerlingen. Door de leerlingen mee te laten denken over het thema worden zij intrinsiek gemotiveerd om te gaan leren, onderzoeken en ontdekken. De leerlingen spelen in een rijke leeromgeving die uitdaagt tot leren. Onze hoeken geven ruimte tot spel waarbij de coachende leerkracht en leerkrachtondersteuner een nieuwsgierige houding aanneemt. Door de kinderen te observeren, mee te spelen en door vragen te stellen, helpt de leerkracht de leerling om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten. De leerkracht observeert, luistert, stuurt en geeft nieuwe input, waarbij de doelen vanuit Mijn Kleutergroep worden ingezet. De leerkracht geeft de leerlingen vrije keuze in de hoeken en de ruimte om te spelen. Daarnaast wordt er opdrachtgericht werk aangeboden. De leerlingen krijgen instructie in verschillende settingen. Het gehele schooljaar volgen wij de cognitieve groei, talenten en interesses van de leerling.

Onze identiteit

Het Kompas is een christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

De christelijke identiteit van de school komt tot uiting bij onze tweewekelijkse viering. In de groep door het lezen van Bijbelverhalen, liedjes die samen worden gezongen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten. Jaarlijks vieren we het kerst- en paasfeest met de hele school. Het kerstfeest wordt in de kerk gevierd, wij verwachten van al onze leerlingen (en ouders en verzorgers) dat zij daaraan deelnemen. Het paasfeest wordt in school gevierd. Alle ouders worden uitgenodigd om de feesten samen met de kinderen en het team te vieren.

Naast deze zichtbare uitingsvormen willen we bovenal dat onze identiteit terug te zien is in de manier waarop we met elkaar omgaan, vanuit de christelijke normen en waarden. Ook is onze sociale methode Vreedzaam verweven met onze identiteit. U kunt hierbij denken aan de woorden; vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, behulpzaamheid, liefde en respect.

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende christelijke achtergronden en door kinderen met een niet-christelijke achtergrond. Dat maakt ons tot een boeiende gemeenschap, waarin we naast en met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat elk kind zich gewaardeerd voelt zoals hij/zij is. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol.
Wanneer ouders en verzorgers zich kunnen vinden in de wijze waarop wij inhoud geven aan de identiteit van de school, zijn hun kinderen van harte welkom.

Namens team CB Het Kompas