HomeVoor de oudersKlachtenregeling

Klachtenregeling

Achtergrondinformatie indienen klacht

Voor het onderwijs kennen we in Nederland de zogenaamde kwaliteitswet. In die wet staat onder andere dat ouders en leerlingen het recht hebben om klachten in te dienen omtrent gedragingen en beslissingen, of het nalaten daarvan, van het bevoegd gezag (=bestuur) en het personeel. Dit is het zogenaamde klachtrecht. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het indienen van klachten is aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregeling. Deze regeling en contactgegevens vindt u onder het tabje downloads op onze site

Bespreken en afhandeling van de klacht

Een klacht dient u eerst te bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor uw klacht. Dat kan de groepsleerkracht zijn, maar ook de directeur. Bent u ontevreden over de afhandeling dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie.

In de klachtenregeling wordt beschreven waaraan een schriftelijke klacht moet voldoen en hoe deze wordt afgehandeld. Wij hopen uiteraard dat u nu en in de toekomst geen redenen zult hebben om van uw klachtrecht gebruik te maken.

Vragen?

Heeft u vragen over de klachtenregeling, of weet u niet bij wie u uw klacht kwijt kunt, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon op Het Kompas, Melanie Jansen-van Gog. Zij is tot geheimhouding verplicht en zal u doorverwijzen naar het juiste adres. Haar contactgegevens kunt u vinden op de download adressen contactpersonen en klachtencommissie. Bedenkt u wel dat een anonieme klacht nooit in behandeling wordt genomen.

Het blijkt dat veel klachten terug te brengen zijn tot een slechte communicatie tussen ouders en de school. Communicatie, tussen ouders en de school, tussen de school en ouders, is het sleutelwoord in dit proces.

Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school?

  • Maak een afspraak met het direct betrokken personeelslid en spreek uw zorg of klacht uit.
  • Leidt het gesprek niet tot resultaat, maak een afspraak met de directeur.
  • Komt u er ook met de schoolleiding niet uit, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon. Zij kan u verwijzen naar andere personen of instanties.
  • U kunt zo nodig het schoolbestuur, Stichting Prisma, benaderen om het probleem op te lossen.

Mocht dit niet tot resultaat leiden dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. Contactgegevens daarvan vindt u bij de downloads.

De klachtenregeling is vastgesteld door Bestuur Prisma-Almere