HomeVoor de oudersVerlof

Verlof

Aanvragen voor buitengewoon verlof moet u, in principe 6 weken van te voren, richten aan de directie. De school heeft hiervoor standaardformulieren. Deze zijn te downloaden van onze website. U vindt het formulier onder het tabje downloads. Een verzoek kan alleen ingewilligd worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden conform de leerplichtwet.

Verlof voor vierjarigen

Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig. We vragen u echter het verlof wel aan te vragen, zodat we op de hoogte zijn wanneer een kind niet op school is. U moet zich echter realiseren dat als uw vierjarige veel afwezig is, dit de doorgaande ontwikkeling kan belemmeren.

Verlof voor vijfjarigen

In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarige kinderen vijf uur per week vrij krijgen indien het schoolgaan nog te zwaar voor ze is. Eventueel kan daarnaast vijf uur per week extra verlof gegeven worden als gevolg van bijzondere omstandigheden. U moet zich echter wel realiseren dat het regelmatig gebruik maken van deze regeling, ten koste kan gaan van de ontwikkeling van uw kind.

Verlof voor 6 - 17 jarigen (leerplicht tot 17 jaar)

Voor kinderen tussen de zes en zeventien jaar kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen worden toegestaan, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden:

Bijzondere familieomstandigheden:

  • bij verhuizingen
  • huwelijk
  • ernstige ziekte
  • overlijden
  • jubilea van bloed- of aanverwanten.

Vakantie

Dit kan alleen onder zeer specifieke voorwaarden en als het gevraagde verlof bedoeld is als uw eerste en enige vakantie van het gehele jaar. Uw werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven. Een tweede luxe vakantie is dus nooit mogelijk.

Bijzondere verlof

Alleen in voornoemde gevallen mag de directie bij wijze van uitzondering uw kind bijzonder verlof verlenen tot maximaal 10 dagen per jaar. Deze dagen moeten dan wel binnen de leerplichtwet vallen. Over een verlof langer dan 10 dagen mag de school nooit beslissen. U moet dan contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het is de school niet toegestaan vrij te geven rondom de vakanties. Vandaar een klemmende oproep: houd u aan de aangegeven vakanties conform de leerplichtwet. Ongeoorloofd verzuim melden wij aan de leerplichtambtenaar. De wettelijke voorschriften van de leerplichtwet vindt u onder de knop downloads.

Voor het onderwijs kennen we in Nederland de zogenaamde kwaliteitswet. In die wet staat onder andere dat ouders en leerlingen het recht hebben om klachten in te dienen omtrent gedragingen en beslissingen, of het nalaten daarvan, van het bevoegd gezag (=bestuur) en het personeel. Dit is het zogenaamde klachtrecht. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het indienen van klachten is aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregeling. Deze regeling en contactgegevens vindt u onder het tabje downloads.